ประวัติ-ผู้แปล

ข้อมูลและประวัติของทีมงานแปลที่มีคุณภาพของเรา

ผู้แปล 1

เมธา สุนธารักษ์

การศึกษา

-อนุปริญาตรี ภาคภาษาอาหรับ Islamic University Of Madinah /Saudi Arabia
-ปริญญาตรี Da'wah & Fubdamentals of islam (เกียตินิยมอันดับ2) Islamic University Of Madinah / Saudi Arabia


ผู้แปล 2

อับดุลหากิม ลาเต๊ะ

การศึกษา

-ปริญญาตรี As shari'a (เกียตินิยมอันดับ1) Islamic University Of Madinah / Saudi Arabia